شرکت برج و بارو

سال ۱۳۹۲ فعالیت های خود را آغاز نمود و با تکیه بر دانش و تجربیات خود و در اختیار داشتن پژوهشگران و مهندسین متخصص در علوم ساختمان، شیمی و نانو فناوری گامی استوار در فضایی جدید جهت تولید محصولاتی از جمله: نانو مواد، انواع مواد آبگریز و آب بند، انواع پوشش های ضد خوردگی، ضد اسید و سایر پوشش های سفارشی و خاص تولید نانو رنگ ها، عایق های رطوبت و تولید گچ عایق حرارت و گچ پرمقاومت قدم برداشته است.  

برج و بارو در رسانه